menukalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny:

Ady, Aleksandra
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
statystyki
 • Odwiedziło nas: 256021 osób
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 196 dni
koniec statystyki
Logo BIP

Realizacja świadczeń usług przedszkolnych

Jesteś tu: » Strona startowa » Realizacja świadczeń usług przedszkolnych

Załącznik

do zarządzenia nr 0050.80.2011

Wójta Gminy Godów

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

(pieczątka przedszkola)

Umowa nr                    

o świadczenie usług przedszkolnych

Zawarta w dniu ..................... · roku, pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym              w Godowie

z siedzibą w ................... ,  reprezentowanym przez  Dyrektora  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  zwanym w treści umowy „Przedszkolem",

a

Rodzicem (Opiekunem prawnym) dziecka.................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna )

zamieszkałym.....................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria:............................................... nr;..............................

wydanym przez:................................................................................................................................

zwanym dalej „Rodzicem"

o świadczenie usług dla dziecka:

/   Imię i nazwisko:                                                                                                                      

/   Data urodzenia:                                                                                                                       

/  Adres zamieszkania:     ............................................................................................................

§1

1.    Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1)      opieki dydaktyczno-wychowawczej,

2)    bezpłatnej   5   godzinnej   realizacji   podstawy   programowej,   wprowadzonej   odrębnymi przepisami.

        2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.
 2. W okresie wakacji ( lipiec, sierpień ) opiekę sprawuje przedszkole dyżurujące wyznaczone przez Wójta Gminy Godów.

 

 

 §2

Zasady organizacji pracy Przedszkola oraz rekrutacji określa statut przedszkola.

§3

1.   Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania  przedszkolnego  obejmującego zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej stosowną uchwałą Rady Gminy Godów. W dniu zawarcia umowy obowiązuje uchwała nr XLIII/338/14 Rady Gminy Godów z dnia 31  marca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów.

 1. Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości miesięcznie od dnia przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Odpłatność dzienną za wyżywienie ( stawkę żywieniową) ustala dyrektor Przedszkola na podstawie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. W dniu zawarcia umowy stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł.
 3. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.
 4. Zmiana dziennej stawki za wyżywienie oraz opłaty za jedną godzinę świadczenia, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§4

1.     Rodzic oświadcza, że dziecko korzystać będzie z usług Przedszkola:

1)      w wymiarze..... godziny dodatkowo płatnej-odbiór dziecka do godz..........

2)    wyżywienia w ilości.. .......posiłków, tj............................................................

2.     Rodzic, zobowiązuje się do odbierania dziecka z Przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną osobę, do zdeklarowanej w ust. 1 godziny.

§5

1.    Rodzic zobowiązuje się do:

1)      wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca, z góry, opłaty będącej iloczynem stawki godzinowej określonej w § 3 ust. 1, zadeklarowanej liczby godzin dodatkowych ( § 4 ust. 1 ) oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu ( gotowość przedszkola do świadczenia opieki w czasie przekraczającym podstawę programową),

2)    wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca, z góry, opłaty za korzystanie z

       wyżywienia.

2.    Wpłaty będą się odbywać na podstawie informacji udzielonej przez Przedszkole, osobiście u intendenta Przedszkola.

§6

 1. Rodzicowi przysługuje uprawnienie do korzystania z przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień ).
 2. Deklaracje o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce macierzystej, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic wnosi opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, z góry, w przedszkolu pełniącym dyżur, w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w umowie czasowi pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. W przypadku rezygnacji Rodzica z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych opłat nie

       wnosi się.

§7

 1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.
 2. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu w wysokości dziennej stawki godzinowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.
 3. Potrąceń, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

 

§8

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z co najmniej

     2-tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.

 1. Wniesione opłaty za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do przedszkola w danym miesiącu.
 2. W przypadku nie uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, za okres 1 miesiąca, Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i upoważnione jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.
 3. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.

§9

Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia.............. do dnia.................................

      §10

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

      §11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu, stanowi dokument pozostający w Przedszkolu do wglądu rodzica w razie potrzeby.

 

 

RODZIC                                                                                          PRZEDSZKOLE

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl